NCG CAM là tên của phần mềm trong thiết kế các hệ thống công nghiệp khác nhau. Phần mềm này được gọi là một công cụ mạnh mẽ, đáng tin cậy và hiệu quả chi phí. Phần mềm bạn đang chạy như một công cụ độc lập có thể thực hiện các bản vẽ của bạn. Với phần mềm này, bạn sẽ có thể sử dụng CAD và CAM làm phần mềm phụ để sử dụng công cụ mạnh mẽ này. Phần mềm bạn......

Cet article provient du blog Chia sẻ phần mềm. Retrouvez également son article Axure RP Pro Team Enterprise 9.0.0.3646 Phần mềm thiết kế et Symantec Endpoint Protection 14.2.3332.1000 Final Bảo vệ hệ thống máy tính.
Lire la suite sur le blog ›